Ochrana

Osobné údaje

Informácie o spracúvaní
osobných údajov....
ATRAKTÍVNY RESORT V SRDCI ORAVY
zdieľať

Informačná povinnosť spoločnosti vypracovaná v zmysle zákona o ochrane osobných údajov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov je HBH Group, s.r.o., Pionierska 1033, Veľké Úľany 925 22, IČO: 45 936 978, OR vložka číslo: 26550/T (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorý spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. Zodpovedná osoba: nie je vymenovaná

Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ, ako poskytovateľ webstránky villaerdody.sk, prevádzkuje informačný systém s osobnými údajmi zákazníkov za účelom predaja nehnuteľností.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje zákazníkov:

  • - meno, priezvisko,
  • - telefónne číslo,
  • - adresa elektronickej pošty


Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

  • - § 13 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • - zákon NR SR č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • - zákon NR SR č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.


Prenos do tretích krajín

Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Príjemcovia osobných údajov

Príjemcovia získaných osobných údajov:

  • - zákazníci prevádzkovateľa,
  • - sprostredkovateľ predaja


Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané po dobu 3 rokov.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa:

SPÄŤ